فصلنامۀ «مدیریت و آموزش عالی» راه‌اندازی شد

فصلنامۀ «مدیریت و آموزش عالی» راه‌اندازی شدهمشهری آنلاین: فصلنامۀ مدیریت و آموزش عالی با سردبیری دکتر پریوش جعفری، دانشیار دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی راه‌اندازی شد.
منبع: همشهری آنلاین / اجتماع

Leave a Reply