ارزیابی عملکرد ربیعی درحوزه کار و نهاد‌های صنفی | وزارت کارمسئول ایجادشغل نیست

ارزیابی عملکرد ربیعی درحوزه کار و نهاد‌های صنفی | وزارت کارمسئول ایجادشغل نیستهمشهری آنلاین: وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی بار دیگر استیضاح خواهد شد. در این خصوص با کامبیز نوروزی که هم ویژگی حقوق‌دانی و آشنایی با روابط کار را دارد و هم در عرصه صنفی فعال است، گفت‌وگویی انجام دادیم تا ارزیابی او در خصوص عملکرد ربیعی در حوزه اشتغال، روابط کار و امور صنفی را جویا شویم.
منبع: همشهری آنلاین / اجتماع

Leave a Reply